ફ્લેમ-રિટાર્ડન્ટ વોટરપ્રૂફ અને શ્વાસ લેવા યોગ્ય પટલ